Pracovní definice antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu

 

Bukurešť 26. října 2016

 

V duchu Stokholmské deklarace přijaté v roce 2000, která ustanovila: "Protože je lidstvo stále ohrožováno … antisemitismem a xenofobií, cítí mezinárodní společenství zodpovědnost bojovat proti nepřátelům“, vyzvala komise pro antisemitismus a popírání holocaustu plenární zasedání Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA) v Budapešti v roce 2015 k přijetí následující pracovní definice antisemitismu. Plenární zasedání IHRA konané 26. května 2016 v Bukurešti rozhodlo přijmout pracovní definici v tomto znění:

 

"Antisemitismus je takové vnímání Židů, které může být vyjádřeno jako nenávist vůči Židům. Verbální a fyzická manifestace antisemitismu může být namířena proti Židům a lidem za Židy považovaným, proti jejich majetku, proti komunitním a náboženským institucím."

 

K pracovní definici byly přijaty následující příklady:

 

Manifestace může zahrnovat útoky na Stát Izrael pokud jsou vztahované na Židy jako celek. Kritika Izraele srovnatelná s kritikou jakéhokoli jiného státu nemůže být označována jako antisemitská.

Antisemitismus často spojuje Židy se spiknutím s cílem poškodit lidstvo a je často používaná pro obviňování Židů z aktuálních problémů ve společnosti. To bývá vyjadřováno v projevech, psaných i vizuálních materiálech a akcích, využívá negativní stereotypy a vlastnosti. Současné příklady projevů antisemitismu ve veřejném životě, v médiích, školách, pracovištích a náboženském prostředí mohou s přihlédnutím k celkovému kontextu zahrnovat následující prvky:

 

 • Vyzývání, podpora a ospravedlňování zabíjení nebo ubližování Židům ve jménu radikálních ideologií nebo extremistického vyznávání náboženského přesvědčení.

 

 • Vytváření lživých, odlidšťujících, démonizujících nebo stereotypních alegorií o Židech jako takových nebo posilování vnímání Židů jako skupiny – například, ale nikoli výjimečně, šířením mýtu o světovém židovském spiknutí nebo o tom, že Židé kontrolují média, ekonomiku, vládní a státní instituce.

 

 • Zobecňování viny za zločin spáchaný konkrétním pachatelem nebo skupinou Židů včetně přečinů spáchaných ne-Židy na všechny příslušníky židovské komunity – na Židy jako celek.

 

 • Popírání fakt, rozsahu, mechanismů (např. plynových komor) nebo záměru spáchat na Židech genocidu ze strany nacionálně socialistického Německa a jeho podporovatelů a spojenců během druhé světové války (holocaust).

 

 • Obviňování Židů jako lidí nebo Izraele jako státu z toho, že si vymysleli nebo zveličují holocaust.

 

 • Obviňování židovských obyvatel jiných států z větší loyality ke státu Izrael nebo k židovské komunitě po celém světě než k vlastnímu státu a národu.

 

 • Popírání práva Židů na sebeurčení, například tvrzením, že existence Státu Izrael stojí na rasismu.

 

 • Aplikování dvojitého standardu vyžadováním takového chování a jednání, které není požadováno od jiných demokratických států.

 

 • Užíváním symbolů a obrazů spojovaných s tradičními antisemitskými stereotypy, například obviňování Židů z vraždy Ježíše nebo z rituální vraždy, k charakteristice Izraele nebo Izraelců.

 

 • Srovnávání současné politiky Státu Izrael k politice Třetí říše.

 

 • Označování Židů jako celku zodpovědnými za činy Státu Izrael.

 

 

Antisemitské činy jsou trestné pokud jsou tak definovány zákonem (například v konkrétních zemích popírání holocaustu nebo distribuce antisemitských materiálů).

 

Trestné činy jsou antisemitské pokud cíl útoku, ať lidé nebo majetek jako například budovy, školy, místa modlitby a hřbitovy – je výběrově namířen proti Židům, lidem považovaným za Židy nebo směřovány k Židům.

 

Antisemitská diskriminace je odpírání Židům možností a služeb, které jsou dostupné všem ostatním. Toto je trestné v mnoha zemích.

 

 

Pracovní překlad anglického originálu do češtiny, pořízen 21. 6. 2016.  


 

Originální znění definice je dostupné na stánkách IHRA -  Working Definition of Antisemitism

 

Informace o pracovní definici na stránkách IHRA

 

 

Definici přijala IHRA na svém plenárním zasedání konané v rumunské Bukurešti. Členy aliance je 31 států včetně České republiky, dalších deset států má statut pozorovatele a spolupracuje se sedmi mezinárodními organizacemi

Podle Marka Weitzmana, předsedy komise pro antisemitismus a popírání holocaustu, je definice vedle Pracovní definice popírání holocaustu a jeho zkreslování dalším účinným nástrojem v boji proti antisemitismu.

 

 

Pracovní definice popírání holocaustu a jeho zkreslování - IHRA

 

 

 

 

ZPĚT NA OBSAH